0903430Business Administration Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (0-200-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน


Business administration internship in enterprises government agencies or privatization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54