0903411International Business Management
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ หลักและวิธีการเจรจาธุรกิจกับต่างประเทศ กฎหมาย ระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ วิธีการและกลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าต่างประเทศของไทยโดยใช้กรณีศึกษา
บริษัทข้ามชาติของไทยและต่างประเทศ

The nature of international business circumstances of international business principles and method of international business negotiation international laws international finance international marketing operation methods
and strategies of international business international trade of Thailand by using cases studies of multinational firms in Thailand and other countries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55