0903381Managing A Growing Business
การจัดการการเจริญเติบโตของกิจการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การบริหารโอกาสและความท้าทายของการเจริญเติบโตของการประกอบการ และธุรกิจภายใต้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับข้อจำกัดของทรัพยากร ภายใต้การปรับระบบทั้งหมดของ กิจการเพื่อต่อสู้กับข้อจำกัดที่มีอยู่และเอาชนะให้ได้
การใช้วิธีการประเมินค่าเขตแดนในการตรวจสอบ การบริหารจัดการข้อจำกัดของกิจการ กรอบแนวคิด ทักษะการวิเคราะห์และเทคนิค การกระตุ้นและเครื่องมือในการตัดสินใจในการทำให้การประกอบการธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น

Management of opportunities and involvement of challenges for entrepreneurship and business growth by being the ultimate resource constrainer, stretching all systems in a company to the limit and often beyond;
using a boundary-spanning approach to investigate management "at the limit"; frameworks, analytical skills and techniques, heuristics, and decision-making tools that can be used in growing entrepreneurial businesses.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55