0903101Organization and Management
องค์การและการจัดการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะขององค์การและการจัดการ กระบวนการจัดการ บทบาทของผู้บริหาร ครอบคลุมไปถึงการวางแผน การจัดองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการ การจูงใจ การประสานงาน การควบคุมและพัฒนาองค์กร แนวคิดและเทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่


Nature of organization and management, management processes roles of administrators, such as planning, commanding motivation coordination human resource management and organizational management control and development; concepts
and techniques of modern management.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54