0902325Customer analytics
การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า การประยุกต์ใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า


Data collection; data preparation; data clustering; customer data analysis, customer data application in relation to customer need
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet