0902311Integrated Marketing Communication
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบข้อมูลข่าวสาร การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การกำหนดงบประมาณ การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด

Concept, objective and process of integrated marketing communication; modern communication tools in marketing; settings of target groups; design of data information; planning and established marketing
communication strategy; budgeting for activities; effective integrated; ethical in marketing communication
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55