0902215Product Management and Service Design
การจัดการผลิตภัณฑ์และการออกแบบบริการ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวคิดการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการสายผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กระบวนการบริการ การออกแบบบริการ การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ


Concepts and theories in product and service; new product development strategy, positioning concept, product line management, analysis of service management process, service design, product and service strategic formulation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54