0901101Principles of Accounting
หลักการบัญชีขั้นต้น
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน หลักการบัญชี กระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู่ การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี
การจัดทำกระดาษทำการ การปิดบัญชี การจัดทำงบการเงินของกิจการ ขายสินค้า กิจการผลิตสินค้า และกิจการบริการ การจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อย ระบบใบสำคัญ และระบบเงินสดย่อย

Definitions and objectives of accounting; usefulness of accounting information; conceptual framework for financial reporting; principles of accounting; accounting processes of double entry bookkeeping; preparation of trial balance;
adjusting of accounting transactions; preparation of working papers; closing of accounts; preparation of financial statements for trading, manufacturing, and servicing businesses;
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55