0901101Principles of Accounting
หลักการบัญชี
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงินของกิจการขายสินค้า กิจการผลิตสินค้า และกิจการให้บริการ รวมถึงการจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด และบัญชีย่อย


Principles of accounting; recording processes of accounting; preparation of working papers; adjusting of accounting transactions; closing of accounts; establishing of financial statements for trading manufacturing, and servicing businesses;
preparation of specific journals, accounts for controlling transactions and subsidiary accounts
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet