0900106Introduction of Business Economics
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้น
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีว่าด้วยการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร อุปสงค์และอุปทานสินค้า ลักษณะของโครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค รายได้ประชาชาติ
การเงินและการธนาคาร นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ

Basic concept of Economics; theory of production; cost and profit analysis; characteristics of various market structures; goals and problems in macroeconomic; national income; financial and banking;
fiscal policy; International trade; business environment and macro policies influencing business performances
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet