0900101Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากร กฎหมายธุรกิจ แนวคิดในการประกอบธุรกิจ
ประเภทของธุรกิจ ความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่างๆของธุรกิจ และความสำคัญของบรรษัทภิบาล

Principles and formalization of business establishment, including sole proprietorship, partnership, and company limited; characteristics of business environments; business activities; production, marketing, finance,
accounting, and human resource management; business law; concepts of business entrepreneurship, types of business; importance and roles of business entrepreneurship in society; effects of environments on
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54