0900101Introduction to Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ, สำนักงานเลขา คณะการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทางธุรกิจ แนวคิดในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม ผลกระทบทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจ

Business formalization, including sole proprietorship, partnership and company limited ; characteristics of business environments; business activities; production marketing, finance, accounting and personnel management;
laws relating to business activities; concepts of business entrepreneurship, type of business; importance and roles of business entrepreneurship in society; effects of environments on business; objectives of business entrepreneurship;
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54