0106412Prose and Poetry
ร้อยแก้วและร้อยกรอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวิวัฒนาการของร้อยแก้วและร้อยกรองที่ปรากฎในวรรณกรรมไทย และศึกษาศิลปะการประพันธ์เพื่อให้สามารถวิจารณ์ร้อยแก้วร้อยกรองได้ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54