0106409Academic Writing
การผลิตงานเขียนเชิงวิชาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษากลวิธีในการสรรหาแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งจากเอกสารและบุคคล การเลือกเฟ้นความรู้ความคิด การเลือกรูปแบบของการเขียน จรรยาบรรณในการเขียน ศิลปะการประพันธ์ ฝึกการผลิตงานเขียนที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54