0106408Thai for Special Purposes
ภาษาเฉพาะกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษารูปแบบและฝึกทักษะการใช้ภาษาเฉพาะกิจ เช่น ภาษาธุรกิจ ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาเพื่อการรณรงค์ ภาษาประชาสัมพันธ์และโฆษณา ภาษาการแสดง ภาษาปลุกใจและจูงใจ ภาษาเทศน์ ภาษากฎหมาย ภาษาราชการ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54