0106319Writing for Mass Media
การเขียนเพื่อสื่อสารมวลชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการเขียน วิเคราะห์ลักษณะการเขียนเพื่อสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ ฝึกเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และคอลัมน์ประเภทต่างๆ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54