0106312Literature Related to Buddhism
วรรณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาลักษณะเฉพาะและประวัติของวรรณคดีที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา รวมทั้งศึกษาวรรณคดีแต่ละเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา (ยกเว้นวรรณคดีชาดก) ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54