0106311Literature Related to History
วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่ละสมัย ศึกษาวัตถุประสงค์ ประเภท และคุณค่าของวรรณคดีประวัติศาสตร์ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54