0106204Aesthetics in Thai Prose and Poetry
สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
งานประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรองไทยที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางวรรณศิลป์และมีคุณค่าต่อชีวิต ฝึกอ่านในใจ และอ่านออกเสียง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของลีลาประพันธ์ของไทย และมองเห็นความงามของภาษา


Thai prose and poetry that are considered the best artistically and valuable to life; reading silently and alound to know, understand and appreciate the value of Thai compositional style and the beauty of language.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55