0106201Effective Speech
การพูดเพื่อประสิทธิผล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาหลักการพูด มุ่งใช้จิตวิทยาประกอบ รวมถึงการวิเคราะห์ผู้ฟัง การใช้ถ้อยคำและกลวิธีในการพูดเพื่อประสิทธิผล การพูดในโอกาสต่างๆการประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น เน้นการพูดเพื่อนำไปใช้ได้จริง 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54