0106107Writing for Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ ในงานเขียนเชิงวิชาการ และสร้างสรรค์นิสัยรักการเขียนให้เกิดขึ้นในตนเองยิ่งขึ้น


Writing skills for daily-life communication,including transferring knowledge,thoughts and imagination in academic writing,as well as creating the habit of gaining pleasure in writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54