0106101Knowledge and Language Skills
ความรู้และทักษะทางภาษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตฐานในปัจจุบัน การฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้


Nature of language and conditions of language usage, particularly the usage of the standard language in the present; practice in listening, speaking, reading, and writing skills for daily-life communication and fundamentals of seeking knowledge.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55