0301102Introduction to Computer 2
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการพัฒนาระบบงานการประยุกต์ใช้โปรกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น การใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต


Methods of developing the applied usage of nececcary application packages the use of, intranet and internet systems.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54