0301102Introduction to Computer 2
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการพัฒนาระบบงานการประยุกต์ใช้โปรกรมสำเร็จรูปที่จำเป็น การใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต


Methods of developing the applied usage of nececcary application packages the use of, intranet and internet systems.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet