0802322Animal Physiology
สรีรวิทยาสัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การทำงานของส่วนหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายสัตว์และเมื่อรวมเข้ากันเป็นอวัยวะและระบบต่างๆ แล้ว มีการทำงานประสานสัมพันธ์กันของอวัยวะและระบบเหล่านั้น 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54