0802311Animal Breeding
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สังกัดคณะเทคโนโลยี, สำนักงานเลขา คณะเทคโนโลยี
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0203341 หรือ
0203341

Course Description
การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ในสัตว์เลี้ยง ระบบการผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย


Transferring of gene characteristics in domestic animal. Reproductive system and breeding, factors on breeding improvement of domestic animal breed in Thailand.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54