0105202Communicative English Skills 2
ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดศูนย์พัฒนาภาษา, -
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษในการรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย


Skills in using English for communication in more complex situations; the use of English in making presentation,expressing opinions, and joining in discussions.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54