0105201Communicative English Skills 1
ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
สังกัดศูนย์พัฒนาภาษา, -
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ภาษาอังกฤษที่ชัดเจนคล่องแคล่ว เหมาะสมและเป็นธรรมชาติในการติดต่อสื่อสาร


Skills in using English for communication in various situations; the use of English with clarity , fluency, appropriateness, and naturalness in communication.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54