0105102Fundamental English 2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0105101

Course Description
คำศัพท์ และหลักการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นพืนฐานสำหรับการศึกษา และไฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อภาษาอังกฤษ


More advanced English vocabulary and grammar ; the use of English language skills for higher levels of communication.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54