0105101Fundamental English 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:ผ่านการเรียนวิชา0105100หรือมีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบวัดความรู้ของทบวงมหาวิทยาลัยระหว่าง 40-59

Course Description
คำศัพท์ และหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน


Fundamental English vocabulary and grammar; the use of English language skills in daily-life communication.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55