0104491History of Tourism Management in Thailand
ประวัติธุรกิจท่องเที่ยวในไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและแนวโน้มในอนาคตของการท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวในไทย รวมทั้งวิธีการนำความรู้สาขาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ฯลฯ เข้ามาประกอบในการศึกษาพิจารณา
วิเคราะห์หาแนวทางในการก่อประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจการจัดการท่องเที่ยว


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet