0104392Local History:Tourism Perspective
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกาษและค้นคว้าประวัติความเป็นมา ความสำคัญและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น (ที่มีวัตถุสถานหรือสถานที่ประวัติน่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว) ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา คติความเชื่อ ประเพณีพื้นบ้าน
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54