0104392Local History:Tourism Perspective
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกาษและค้นคว้าประวัติความเป็นมา ความสำคัญและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น (ที่มีวัตถุสถานหรือสถานที่ประวัติน่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว) ในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา คติความเชื่อ ประเพณีพื้นบ้าน
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet