0104391Art and Culture:Tourism Perspective
ศิลปและวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึการูปแบบลักษณะ และความสำคัญของงานศิลปสถาปัตยกรรม รวมทั้งวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในไทย ตั้งแต่สมัยแว่นแคว้นโบราณตลอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งในรูปแบบของอิทธิพล อารยธรรมต่างชาติ ของลัทธิศาสนา
ของศูนย์กลางราชธานี และลักษณะการประยุกต์


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54