0104391Art and Culture:Tourism Perspective
ศิลปและวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึการูปแบบลักษณะ และความสำคัญของงานศิลปสถาปัตยกรรม รวมทั้งวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏในไทย ตั้งแต่สมัยแว่นแคว้นโบราณตลอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งในรูปแบบของอิทธิพล อารยธรรมต่างชาติ ของลัทธิศาสนา
ของศูนย์กลางราชธานี และลักษณะการประยุกต์


เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet