0104351Europe in the 15th to 18th Centuries
ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 15-18
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษายุโรปตั้งแต่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา จนถึงสมัยเหตุผล และปฏิวัติฝรั่งเศล เน้นความสำคัญของการฟื้นฟูศิลปวิทยาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านต่าง ๆ ผลสะท้อนต่อการเมืองการปกครอง การคิดประดิษฐ์ การสำรวจทางเรือ เศรษฐกิจ
สังคมและศาสนา ขบวนการปฏิรูปศาสนา วิวัฒนาการภายในของประเทศสำคัญ ๆ ในยุโรป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศล อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ สเปน อิตาลี ออสเตรีย รัสเซีย รุสเซีย โปแลนด์ การเริ่มนโยบายรักษาดุลอำนาจ


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54