0803311Food Engineering 1
วิศวกรรมอาหาร 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สมดุลของมวลสารและพลังงาน การไหลของของเหลวและของไหล การแลกเปลี่ยนความร้อนและปฏิบัติการการใช้ห้องเย็นในการถนอมอาหาร การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากผลกระทบทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ที่ปรากฎในอาหารหลังจากผ่านการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมแปรรูปอาหาร การคำนวณ
ทางทฤษฎีเกี่ยวกับปฏิบัติการแปรรูปอาหารต่างๆ

Mass and energy balance, fluid flow, heat transfer and refrigeration in food plant operation. The course will cover the theory calculations and design practices,and equipment used on these operation, as well as the physical, chemical, and microbial
changes that occur in processes employing these operation.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54