0104301Analytical Study of the Contemporary World Affairs
วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปัญหาสำคัญต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน ความแตกต่างทางด้านอุดมคติทางการเมือง บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอำนาจและประเทศต่าง ๆ ในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54