0104301Analytical Study of the Contemporary World Affairs
วิเคราะห์เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปัญหาสำคัญต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน ความแตกต่างทางด้านอุดมคติทางการเมือง บทบาทและวิธีการของประเทศมหาอำนาจและประเทศต่าง ๆ ในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet