0504703Computer for Research
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขั้นตอนในการประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การอ่านผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์


Process in data analyzing with computer, uses of programs for data anylysis, interpretation from output.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54