0203203Man and Biosphere
มนุษย์กับชีวมณฑล
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาชีววิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวัด และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์รวมทั้ง ผลที่มนุษย์ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เปรียบเทียบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างระบบนิเวศของธรรมชาติ และการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจสังคม วิเคราะห์แนวทาง และวิธีการในการประ
เมินผลในด้านปริมาณ และคุณภาพของการเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลองค์กร และกฎหมายภายใน และต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวมณฑล

Measurement and evaluation of changes in biosphere as a result of human activities and the effects of these changes on human; comparison of relationships between the ecosystem of nature and the economic and social procedures; analysis of the trend
and method of evaluation the quantity and quality of changes in biosphere; organizations, national and international laws related to biosphere
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54