0803103Food and The Consumers
อาหารและผู้บริโภค
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปในลักษณะต่าง ๆ เช่น อาหารกระป๋อง อาหารฉายรังสี อาหารอบแห้ง ฯลฯ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
และสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องตามความต้องการ

Kinds of processed food products such as canned food, irradiated food, dried food, etc; knowledge about properties of retail processed food products in the market, and how to select food products appropriate to the needs.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55