0803474Special Problems in Food Technology and Nutrition 1
ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร 1
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล นำเสนอโครงร่างวิจัย และทำการทดลองเบื้องต้นในสาขาเทคโนโลยีการอาหารรและโภชนาการ


Search and data collection, selected topic of current interest, present for proposal and experiment ralated to food technology and nutrition
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54