0803472Computer Application in Food Technology
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (1-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าข้อมูลโดยการค้นหาในเว็บเพจ การเขียนเว็บเพจเบื้องต้น


Application of information system in food technology,communication by internet, data collecting from web sites and webpage design.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54