0803351Nutrition in Health and Diseases
โภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักโภชนาการ การจัดอาหารตามสถานภาพทางโภชนาการของคนปกติกลุ่มต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและอาการป่วยของคนที่เป็นโรคต่างๆ กับการจัดอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับผู้ป่วยนั้นๆ


Nutritional principles and nutritional preparation of foods for different nutritional status of person, knowledge of changes according to diseases and food preparation for pateints.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54