0502704Counseling Techniques in Organization
กลวิธีการให้คำปรึกษาในองค์กร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและองค์ประกอบขององค์กร อิทธิพลของกระแสสังคมที่มีผลกระทบต่อองค์กร ธรรมชาติของมนุษย์ ความวิตกกังวลที่มีผลต่อบุคลิกภาพ และเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษา การแนะนำ การยอมรับ การแสดงความเข้าใจ
การใช้ความเงียบ ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงทฤษฎีการให้คำปรึกษาต่าง ๆ

Definition and component of organization, influence of social trends affected to organization, human nature, anxiety affected to personality and techniques for counselin suggestion, acception, understanding expression,
silent provition, ect. including theories of counseling.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54