0501702Educational Supervision
การนิเทศการศึกษา
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาการบริหารการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบการนิเทศการศึกษา ทฤษฎีหลักการ และแนวทางการนิเทศการศึกษา องค์การนิเทศการศึกษา ในประเทศไทยและต่างประเทศ การบริหารและการนิเทศการศึกษา และหาแนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54