0804442Beverage Technology
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และที่มีแอลกอฮอล์ที่จะส่งผลต่อสุขภาพพลานามัย การผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมการผลิต การใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง


Kinds of Non-alcoholic and alcoholic beverage that effect on healty, processing non-alcoholic and alcoholic beverage, control, raw material usesserge and instrument.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55