0899402Project Planning and Analysis in Agricultural Business
การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยี, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการวางแผนและวิเคราะห์โครงการของธุรกิจเกษตรในแต่ละประเภทได้แก่ เป้าหมายทางการพัฒนา การใช้ทรัพยากร การออกแบบโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาข้อจำกัดทางด้านการเงิน เศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติการโครงการ และควบคุมขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ


The budge planning The Projects analysing in agricultural businesses e.g. target of developing, using of resources, design of project, feasibility studies, account limitation, social economics, project operation and control of
step evaluation.)
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet