0506701Curriculum Development
การพัฒนาหลักสูตร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด และวิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร ปัญหาพื้นฐาน ข้อโต้แย้งในการพัฒนาหลักสูตร บริบททางสังคมและจริยธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งของไทยและสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร กลวิธีในการพัฒนาหลักสูตร
การวิเคราะห์หลักสูตร รูปแบบ และโครงสร้างของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การนำเหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร

Principles and major concepts and evolution of curriculum; curriculum theory, basic problems, problem issues of curriculum development, social and cultural, politic, economics, religious, sciences and technology contexts of Thai and
International; related on curriculum development related research studies; strategies in curriculum development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54