0506701Curriculum Development
การพัฒนาหลักสูตร
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต3 (3-0-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด และวิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฏีหลักสูตรปัญหาพื้นฐาน ข้อโต้แย้งใน การพัฒนาหลักสูตร บริบททางสังคมและจริยธรรม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งของไทยและสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร กลวิธีในการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร รูปแบบ และโครงสร้างของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การนำเหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร

Principles and Major concepts and Evolution of curriculum; Curriculum theory, basic problems, problem issues of curriculum development,social and cultural, politiques ,
economics, religious, sciences and technology contexts of Thai and International; related on curriculum development related research studies; strategies in curriculum development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54