0506425Teaching and Learning Supervision
การนิเทศการเรียนการสอน
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการนิเทศในชั้นเรียน กระบวนการและขั้นตอนการนิเทศในชั้นเรียน การส่งเสริมการนิเทศในชั้นเรียน


Definition, approaches and the significance of supervision, processes and steps of suprevision of classroom teachers, promoting classroom supervision.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54