0005035Track and Field 2
กรีฑา 2
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต1 (1-1-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0005002

Course Description
การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้วในวิชากรีฑา 1 ฝึกเทคนิคเบื้องต้น ของกรีฑาบางประเภทที่ยังไม่ได้เรียนในกรีฑา 1 ทฤษฎีการสอน อุปกรณ์การสอน การเตรียมโปรแกรมการสอน การเตรียมอุปกรณ์การสอน


Enrichment of experience and expertise in various skills previously acquired in Track and Field 1; practice in new types of track and field, teaching methodology, teaching aids, preparation of teaching programs and materials.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55