0005018Modern Dance
โมเดินดานซ์
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
หน่วยกิต1 (1-1-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นให้เข้ากับจังหวะดนตรี เพื่อสร้างสรรค์ ทัศนคติ และความคิดริเริ่มทางการเคลื่อนไหว


Practices of basic movement skills to synchronize with rhythm of music for attitude development and movement creativity.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54